Greystone Mansion Ceremony

Date: November 14, 2012